คณะกรรมการสมาคม
(TBA Committee)

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์
Dr. Virachai Techavijit
นายกสมาคม
 

ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม
Dr. Pravate Tantisajjatham
เลขาธิการสมาคม

นายพิริยะ สัมพันธารักษ์
Mr. Piriya Sambandaraksa
กรรมการสมาคม

นายปฐม อินทโรดม
Mr. Pathom Indarodom
กรรมการสมาคม

นายสกลกรย์ สระกวี
Mr. Sakolkorn Sakavee
กรรมการสมาคม

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
Dr. Thuntee Sukchotrat
กรรมการสมาคม

นายสัญชัย ปอปลี
Mr. Sanjay Popli
กรรมการสมาคม

นายกานต์นิธิ ทองธนากุล
Kannithi Tongtanagoon
กรรมการสมาคม

นายกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา
Mr. Kasamapat Vithanwattana
กรรมการสมาคม

นายพีรพงศ์ จิตต์วัฒน์
Mr.Peerapong Jitwiwat
กรรมการสมาคม

นายภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์
Mr. Bhanusich Chomanan
กรรมการสมาคม

นายคฑาวุธ ปาระมี
Mr. Katawut Paramee
กรรมการสมาคม

ดร. รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์
Dr. Roongroj Chokngamwong
กรรมการสมาคม

นายรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ
Mr. Rattaroj Phanitjuti
กรรมการสมาคม

ดร. มนตรี หล่อกอบกิจ
Dr. Montri Lawkobkit
กรรมการสมาคม