ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์
Dr. Virachai Techavijit
นายกสมาคม

ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม
Dr. Pravate Tantisajjatham
เลขาธิการสมาคม

Committee3
Committee4 Committee5 Committee6
Committee7 Committee8 Committee9
Committee10 Committee11 Committee12